مشخصات نشریه

دوماهنامه مراقبت

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
کیاوش هوشمندی

مدیر مسئول :
سید جمال امامی

صاحب امتیاز :
انجمن اپیدمیولژی دانشکده دامپزشکی