مشخصات نشریه

گاهنامه انکشاف

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی، ورزشی

سردبیر :
فرهاد قيطاسي

مدیر مسئول :
سروش محمد اندشتي

صاحب امتیاز :
شوراي صنفي خوابگاه ها