ثبت نام در رویداد

 وبینار آموزشی مهارت های تیم سازی و کار گروهی


شروع برگزاری :
ساعت 18:00 روز 1400/04/27

پایان برگزاری :
ساعت 19:30 روز 1400/04/27

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1400/03/20

پایان ثبت نام :
ساعت 19:00 روز 1400/04/28مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .