نتایج دور دوم انتخابات کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران اعلام شد


 1399/09/02 |  تعداد بازدید : 406 بارنتایج دورة دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه و انجمن‌های علمی دانشجویی اعلام شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، به ترتیب در ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد. پیش از این، دورة اول انتخابات این دو تشکل دانشجویی،‌ ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۳۹۹ برگزار شده بود.

نتایج دورة دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در زیر آورده شده است:

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان پردیس دانشکده‌های فنی

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان پردیس فارابی

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس ابوریحان

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس بین المللی کیش

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس علوم

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

انجمن‌ علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری