خبرهای کانون  (کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی باشگاه دانشجویان)کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران هفتمین همایش عصای سفید را مصادف با روز جهانی معلولین به صورت مجازی برگزار کرد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران هفتمین همایش عصای سف...

 تاریخ ثبت : 1399/09/15


هفتمین همایش عصای سفید توسط کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 12 آذر ماه برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، هفتمین همایش عصای سفید توسط کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران...

 تاریخ ثبت : 1399/09/09