خبرهای تشکل  (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. در این گزارش ...

 تاریخ ثبت : 1400/07/01