خبرهای تشکل  (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت)تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه سال توانستند 32  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه توانستند 32 ف...

 تاریخ ثبت : 1400/05/03


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در خرداد ماه توانستند 96  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران توانستند 96 فعالیت را در خرداد ماه اجرا کنند. ...

 تاریخ ثبت : 1400/04/01