خبرهای تشکل  (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی)اولین وبینار آموزشی رشته تاریخ به‌ همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات با حضور دکتر روزبه زرین کوب ریاست محترم گروه تاریخ و دکتر حسن زندیه استادیار وعضو هیئت علمی گروه تاریخ برگزار شد.

 تاریخ ثبت : 1399/09/01