خبرهای تشکل اسلامی

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 2
صفحه ی جاری : 1

تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در بهمن ماه توانستند 41 فعالیت را اجرا کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در بهمن ماه سال توانستند 41 فعالیت را اجرا کنن...

  تاریخ ثبت : 1400/12/04


تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در دی ماه توانستند 68 فعالیت اجرا کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در دی ماه توانستند 68 فعالیت اجرا کنند. در این گزارش لیست فعا...

  تاریخ ثبت : 1400/11/03


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در آذر ماه توانستند 79 فعالیت را اجرا کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در آذر ماه توانستند 79 فعالیت را اجرا کنند. در ...

  تاریخ ثبت : 1400/10/02


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در آبان ماه سال 1400 توانستند 89  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران توانستند 89  فعالیت را در ...

  تاریخ ثبت : 1400/09/02


تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در مهر ماه 64 فعالیت اجرا کردند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در مهر ماه 64 فعالیت اجرا کردند. در ای...

  تاریخ ثبت : 1400/08/01


نشست هم‌اندیشی دبیران تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمدعلی زارع چاهوکی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.   به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشست هم...

  تاریخ ثبت : 1400/07/07


تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. در این گزارش ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/01


تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در مرداد ماه توانستند 42  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در مرداد  ماه توانستند 42  فعالیت را اجرا کنند...

  تاریخ ثبت : 1400/06/02


تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه سال توانستند 32  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه توانستند 32 ف...

  تاریخ ثبت : 1400/05/03


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در خرداد ماه توانستند 96  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران توانستند 96 فعالیت را در خرداد ماه اجرا کنند. ...

  تاریخ ثبت : 1400/04/01