خبرهای نشریات

تعداد صفحات : 4
صفحه ی جاری : 1

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریات دانشگاهی همچون ماه‌های قبل در دی ماه نیز فعال بودند. با توجه به بازه زمانی ارسال آثار به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی و رسانه- تیتر 12 تاکنون 522 اثر توسط دانشجویان فعال در حوزه نشریا...

  تاریخ ثبت : 1399/11/05


  نشریه علمی دانشجویی خوشه به صاحب امتیازی  انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس ابوریحان  منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی خوشه به صاحب امتیازی  انجمن ...

  تاریخ ثبت : 1399/11/04


  نشریه علمی دانشجویی ندا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی ندا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دان...

  تاریخ ثبت : 1399/11/04


  نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی ان...

  تاریخ ثبت : 1399/11/04


  نشریه علمی دانشجویی کسب و کار به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی کسب و کار به صاحب امتیازی انجمن علمی دانش...

  تاریخ ثبت : 1399/10/21


نسخه الکترونیکی نشریه علمی-دانشجویی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نسخه الکترونیکی نشریه علمی-دانشجویی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس ابوریحان...

  تاریخ ثبت : 1399/10/21


نشریه دانشجویی وایک به صاحب امتیازی کانون هلال احمر دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه دانشجویی وایک به صاحب امتیازی کانون هلال احمر  دانشجویان پردیس فارابی دا...

  تاریخ ثبت : 1399/10/21


فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات علوم انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران‌؛ فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات علوم انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. این فصلنامه با همکاری عبد...

  تاریخ ثبت : 1399/10/19


   چهل و دومین نشریه الکترونیکی مراقبت توسط انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.    به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ چهل و دومین نشریه الکترونیکی مراقبت توسط انجم...

  تاریخ ثبت : 1399/10/14


فصلنامه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسى علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ فصلنامه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی ...

  تاریخ ثبت : 1399/10/09