مشخصات کانون

  کانون (کانون کتاب و کتابخوانی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی)عنوان کانون :
کانون کتاب و کتابخوانی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
36 نفر

نام دبیر :
سهراب صمدي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد