مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای کسب و کارهای مدیریت)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای کسب و کارهای مدیریت

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
42 نفر

نام دبیر :
مهدي هوشمند

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد