مشخصات کانون

  کانون (کانون گردشگری باشگاه دانشجویان)عنوان کانون :
کانون گردشگری باشگاه دانشجویان

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
37 نفر

نام دبیر :
زهرا بهنيا

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد