مشخصات کانون

  کانون (کانون خیریه حامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان کانون :
کانون خیریه حامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
36 نفر

نام دبیر :
مسعود ثابتي سهي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد