مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشکده مدیریت)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشکده مدیریت

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
26 نفر

نام دبیر :
زهرا ابداري

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد