مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
33 نفر

نام دبیر :
مسعود پورغلام آميجي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد