مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
39 نفر

نام دبیر :
مسعود حميدي هلق

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد