مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی)عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
15 نفر

نام دبیر :
امير مهبد اسفندي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد