مشخصات تشکل

  تشکل (بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان تشکل :
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
1 نفر

نام دبیر :
عليرضا رحيمي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد