مشخصات تشکل

  تشکل (انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت)عنوان تشکل :
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
13 نفر

نام دبیر :
سارا عوادزاده

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد