مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
34 نفر

نام دبیر :
محمدمهدي زيني

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد