مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی مخاطرات طبیعی دانشکده جغرافیا)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی مخاطرات طبیعی دانشکده جغرافیا

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
0 نفر

نام دبیر :
---

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد