مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
40 نفر

نام دبیر :
محمدامين نيك صفت

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد