مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
70 نفر

نام دبیر :
سيدكيا هاشمي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد