مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
159 نفر

نام دبیر :
سيدسهيل مقيمي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد