مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی ایران‌شناسی دانشکده ادبیات علوم انسانی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی ایران‌شناسی دانشکده ادبیات علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
14 نفر

نام دبیر :
فرشيد شريف مقدم

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد