مشخصات تشکل

  تشکل (انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی)عنوان تشکل :
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
4 نفر

نام دبیر :
فاطمه غريبي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد