مشخصات تشکل

  تشکل (انجمن اسلامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان تشکل :
انجمن اسلامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
6 نفر

نام دبیر :
ميلاد كمالي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد