آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فرهنگی و اجتماعی

شماره عنوان نوع سطح دریافت
۱ سند دانشگاه اسلامی سند ملی
۲ کرسی های آزاد اندیشی آیین نامه ملی
۳ منشور حقوق دانشجویی سند ملی
۴ شورای فرهنگی پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران
۵ افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هییت علمی و مدیران دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران
۶ حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دستورالعمل دانشگاه تهران
۷ باشگاه دانش آموزی اساسنامه دانشگاه تهران
۸ اردوهای دانشجویی دستورالعمل دانشگاه تهران
۹ اردوهای دانشجویی فرم ها دانشگاه تهران
۱۰ استفاده امانی از لباس دانش آموختگی دانشگاه دستورالعمل دانشگاه تهران
۱۱ آیین نامه استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران

———————————————————————————————–
انجمن‌های علمی دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ آیین نامه
۲ اساسنامه
۳ فرم طرح نویسی
۴ آیین نامه استاد مشاور انجمن ها
۵ فهرست انجمن ها

——————————————————————————————————————————–
کانون‌های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ آیین نامه
۲ اساسنامه
۳ مراحل اخذ مجوز
۴ فرم درخواست تاسیس
۵ فرم استعلام
۶ فرم طرح نویسی
۷ فهرست کانون ها

——————————————————————————————————————————–
نشریات دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ شیوه نامه اجرایی
۲ فرم درخواست مجوز
۳ فرم استعلام آموزشی
۴ فرم درخواست تغییرات
۵ استعلامات انجام شده از شورای مرکزی ناظر بر نشریات
۶ فهرست نشریات دانشجویی دانشگاه تهران تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸

——————————————————————————————————————————–

ارسال شده در