قوانین و آیین نامه ها

دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران

دستورالعمل                      فرمها

———————————————————————————————–
انجمن‌های علمی دانشجویی

آیین نامه       اساسنامه مشترک انجمن‌های علمی‌دانشجویی‌           فرم طرح‌نویسی      فهرست انجمن‌های علمی دانشگاه تهران
——————————————————————————————————————————–
کانون‌های فرهنگی هنری دانشجویی

آیین‌نامه        اساسنامه      مراحل اخذ مجوز         فرم درخواست تاسیس         فرم طرح نویسی                فرم استعلام           فهرست کانون‌های دانشگاه   
——————————————————————————————————————————–
نشریات دانشجویی

شیوه نامه اجرایی نشریات        فرم درخواست مجوز           فرم استعلام آموزشی             فرم درخواست تغییرات
——————————————————————————————————————————–

 

ارسال شده در