شماره هفتم نشریه دانشجویی فرهنگی-اجتماعی چرخه منتشر شد

شماره هفتم نشریه دانشجویی فرهنگی-اجتماعی چرخه در مرداد ماه منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شماره هفتم نشریه دانشجویی فرهنگی-اجتماعی چرخه در مرداد ماه منتشر شد.
مدیر مسئول فاطمه سادات موسوی و سردبیر و صاحب امتیاز این نشریه محمدامین عبیدی قمی هستند. نویسندگان این شماره از نشریه نوید قربانی، فاطمه سادات موسوی، فاطمه تفلیسچی، نگین قربانی و محمدامین عبیدی قمی هستند.
همچنین سرتیترهای این شماره هفت خوان دانشجو به نویسندگی نوید قربانی، مرثیه‌ای برای دانشجو به نویسندگی نگین قربانی، اشک تمساح ما و زخم جبین آن‌ها به نویسندگی فاطمه موسوی و من از آن روز که در بند تو ام ویرانم به نویسندگی فاطمه تفلیسچی در این شماره از نشریه کار شده است.
شایان ذکر است این شماره از نشریه از سامانه charkhesj.ut.ac.ir قابل دسترس است.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد.

یک دیدگاه