شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» منتشر شد

شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران منتشر شد.

ابوالفضل انوری مدیر مسئول و سردبیر این نشریه مسعود خلیلی است. اعضای تحریریه این نشریه آرین شـاهوردی، میرعلیرضـا فغانـی تولـون، سـاجده عنابسـانی، نـدا عســکرزاده، ســارا ســرورپور، کیانــا رهنمــا، زهــرا فراهانــی، میبــن زربو، فاطمـه محمـودی، امیـد رضـایی، محمدصالـح محمـودی، محمدرضـا خانیپــور، بهــرام علیپــور، متیــن یارقلــی، طاهــا زارعــی هستند.

بخش اول این نشریه مقدمه‌ای بر سلول خورشیدی است و ۵ بخش دیگر با عناوین تازه‌های سلول خورشیدی، تا بازار جهانی انرژی خورشیدی، چند و چون فرصت‌های تحصیلی، بخش معرفی استاد و آزمایشگاه و مقاله‌ها و پژوهش‌های جدید در دانشکده کار شده است.

شایان ذکر است؛ این نشریه از سامانه farasoyemavadsj.ut.ac.ir قابل دسترس است.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد.

یک دیدگاه