دبیر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران، دبیر منطقه ۲ باشگاه دانشجویان سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شد

دبیر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران به عنوان دبیر منطقه ۲ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی انتخاب شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ اولین جلسه شورای مرکزی منطقه ۲ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه بهنام رحمانی دبیر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران به عنوان دبیر منطقه ۲ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای مرکزی ضمن انتخاب دبیر منطقه به بررسی وظایف کمیته‌های راهبری منطقه پرداختند. کمیته‌های فعال در مناطق هشتگانه باشگاه شامل کمیته رسانه  و روابط عمومی، کمیته مستندسازی، کمیته تولید محتوا، کمیته آموزش و ترویج، کمیته فرهنگ و هنر و کمیته مالی و پشتیبانی است.

شایان ذکر است؛ منطقه ۲ در برگیرنده استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قم و قزوین می باشد.

یک دیدگاه