کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل جلسه داد

جلسه کمیته ناشر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در این جلسه با تغیرات ۱۸ نشریه دانشجویی موافقت شد. همچنین در این جلسه ۱۷نشریه جدید مجوز چاپ گرفتند.

لیست تغیرات را می توانید از اینجا دریافت کنید.

یک دیدگاه