شماره جدید نشریه بوم کره منتشر شد

شماره نخست از دوره سوم نشریه انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بوم کره منتشر شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، این شماره ویژه نامه یوزپلنگ آسیایی است.
در این شماره با دکتر محمدصادق فرهادی‌نیا، دکتر آرش قدوسی، دکتر لیلی خلعتبری، دکتر حسن اکبری و دکتر علیرضا محمدی در مورد یوزپلنگ آسیایی مصاحبه شده است.
نشریه بوم کره وابسته به انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در جشنواره تیتر ۱۱ توانست عنوان نشریه سوم کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست را کسب کند.

اطلاعات بیشتر را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

یک دیدگاه