سلسله جلسات حافظ خوانی در دانشگاه تهران برگزار می شود

سلسله جلسات حافظ خوانی به همت انجمن اسلامی دانشکده فنی، روزهای یکشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ در کتابخانه انجمن واقع در کارگر شمالی، کانکس های روبروی مسجد برگزار می شود.

در این جلسات مرتضی قشمی، کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه تهران، به سخنرانی می پردازد.

یک دیدگاه