جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضا کمیته، یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز ۱۱ نشریه و تغییرات در ۲۴ نشریه و انتشار ۲ نشریه الکترونیکی موافقت شد.

بر اساس این گزارش، نشریات آدینه، بوف، بی داد، تذرو، دادستان، رواق زندگی، رنج دوران، سرو آزاد، کلاژ، مینروا، هنر آزاد، صنعت سبز (مجوز الکترونیکی)، سبزاندیشان (مجوز الکترونیکی) موفق به کسب مجوز انتشار شدند.

همچنین با تغییرات در نشریات جامعه و توسعه، خاکدانه، دیاپازون، رستاخیز، سلام دانشجو، گردایه (تغییر نام به ناوردا)، للبتروس (تغییر نام به کالیوپ)، میم موافقت شد.

نتایج اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است، در این جلسه درخواست عضویت در کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر نشریات دانشگاهی بررسی و با حضور نمایندگان درخواست دهندگان، قرعه‌کشی انجام و اعضای فعال دانشجویی عضو در کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر حسب مواد ۳ و ۴ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.

یک دیدگاه