آیین‌نامه افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه تهران تصویب شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت آموزشی دانشگاه تهران طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه تهران را به‌منظور افزایش توانمند‌ی‌ها، قابلیت‌های علمی و مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران، اجرا می‌کنند.

با توجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیئت علمی و مدیران در پیشبرد ماموریت‌های آموزش عالی از یک سو و شکل‌گیری تغییرات سریع در فناوری‌ها و لزوم بروز رسانی مهارت‌های عمومی و حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران و در راستای افزایش نقش‌ تربیتی اعضای هیئت علمی همواره نیاز است که تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر و به‌طور مشخص افزایش توانمند‌ی‌ها، قابلیت‌های علمی و مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران اندیشیده شود. در این راستا معاونت فرهنگی واجتماعی و معاونت آموزشی دانشگاه تهران با بهره‌گیری از توان صاحبنظران حوزه‌ آموزش عالی، تجارب متعدد داخلی و خارجی و اسناد بالادستی در حوزه‌ توان‌افزایی اعضای هیئت علمی و مدیران، طرح «افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه تهران» را تدوین کرده است. این آیین‌نامه برای اجرای طرح حاضر تهیه شده است.

این طرح با اهداف هشت گانه زیر طراحی شده است:

۱_افزایش مستمر توانمندی‌ها و شایستگی‌های اعضای هیات علمی در حوزه‌ مهارت‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی؛

۲_افزایش مستمر توانمندی‌های شخصی-روانشناختی در زمینه‌های سرمایه‌ روانشناختی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی شغلی اعضای هیات علمی؛

۳_افزایش مستمر توانمندی‌ها و مهارت‌های ادراکی مشتمل بر تفکر انتقادی، خلاقیت و حل مسئله، تفکر راهبردی و نگرش کارآفرینی در اعضای هیات علمی و مدیران؛

۴_افزایش مستمر توانمندی‌های تعاملات علمی-دانشگاهی بین‌المللی اعضای هیئت علمی و مدیران؛

۵_افزایش مستمر توانمندی‌های معرفتی و بینشی اعضای هیئت علمی؛

۶_افزایش توانمندی‌ مدیران در حوزه‌های مدیریت و رهبری اثربخش آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری؛

۷_تحقق راهبردهای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه توسط اعضای هیئت علمی و مدیران؛

۸_افزایش توانمندی پاسخگویی به توسعه‌ علم و فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های دانشگاه توسط اعضای هیئت علمی و مدیران؛

برای آشنایی با تشکیلات و وظایف، شورای سیاستگذاری، کمیته‌‌ برنامه‌ریزی و نظارت، واحد افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مدیران، شیوه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی، ضوابط دوره‌های آموزشی ویژه‌ اعضای هیئت علمی، ضوابط دوره‌های آموزشی ویژه‌ مدیران، امتیاز شرکت در دوره‌های آموزشی و مرجع صدور گواهی دوره‌ها، به این متن مراجعه کنید.

این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۵ تبصره در جلسه‌ی تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است.

یک دیدگاه