جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

صد و بیست و ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضا کمیته، یکشنبه ۱۳ آبان برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز ۲ نشریه و تغییرات در ۱۵ نشریه و انتشار ۲ نشریه الکترونیکی موافقت شد. نشریات علمی آموزشی عمران (نشریه الکترونیکی)، فراهنگ، مزامیر، مطالعات جهان (نشریه الکترونیکی) موافقت شد.

همچنین با تغییرات در نشریات آفتاب امید، آیینه، بیرنگ، باستان پژوه، پرتو سیاست به علوم سیاسی، جاده عدالت، خط دانشجو، دنا، عدلیه، فطرس، قدم، منتقد، ویرگول، وایک و وحدت موافقت شد.

نتایج اینجا قابل مشاهده است.

یک دیدگاه