اسامی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای الکترونیک

اسامی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی اعلام شد.

اسامی انجمن های علمی دانشجویی

اسامی کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویی

یک دیدگاه