جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور اعضا کمیته، برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز ۹ نشریه و تغییرات در ۱۶ نشریه موافقت شد. نشریات دلیل، تریبون برابری، مطالعات جهان، خردنامه، رانه، چکاوک، طرفه و اتحاد و همبستگی مجوز گرفتند و با تغییرات در نشریات سمر، دستخط، بهار ایران، طلیعه، پیشه دانشجو، عهد، فن کاو، تسبیح، صفیر، خردمانا، پندار، روز نو، جوانه، هامون، آذر، مستضعفین و منشور برادری موافقت شد.

گفتنی است، در این جلسه که یکشنبه ۱۵ مهر برگزار شد، با انتشار ۴ نشریه الکترونیکی دنا، مطالعات جهان، تسنیم و صفر و یک نیز موافقت شد.

نتایج اینجا قابل مشاهده است.

یک دیدگاه