برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

یکصد و پانزدهمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه در تاریخ  ۹۵/۸/۲ با حضور اعضای  کمیته ناظر در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل  نظر پروانه انتشار نشریات  :
نشریه دانشجوئی واحه (با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی، علمی ، اقتصادی و ادبی) نشریه دانشجوئی اسکالپل (با زمینه انتشار علمی) نشریه دانشجوئی نکته( با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، علمی و اقتصادی) نشریه دانشجوئی سیمرغ فنی (با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، علمی و ادبی) نشریه دانشجوئی خیال(با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی و ادبی)  نشریه دانشجوئی Новый путь (راه نو) (با زمینه انتشار فرهنگی ، علمی و سیاسی) نشریه دانشجوئی از نو (با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، علمی، سیاسی و اقتصادی) نشریه دانشجوئی فرهنگ (با زمینه انتشار فرهنگی ) نشریه دانشجوئی وارث  (با زمینه انتشار فرهنگی و اجتماعی ) نشریه دانشجوئی مکتب  (با زمینه انتشار فرهنگی ) نشریه دانشجوئی یادآوران (با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی ، هنری و ادبی) نشریه دانشجوئی بشیر(با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، علمی، سیاسی و اقتصادی و ادبی)  نشریه دانشجوئی پداگوژی (با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی و علمی)نشریه دانشجوئی شرح(با زمینه انتشار فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی ،هنری و ادبی) صادر گردید.
همچنین تغییرات در خواستی نشریات روایت ، فرصت ، سکوت ، دنا ، ثقلین ، چراغ سبز، چکاد، فانوس ، شهرت، سحر، شمع ،ویرگول، بینش، مقسطین، درنگ، پرچم نیزاعمال شد.

یک دیدگاه