۷ نشریه در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران، مجوز گرفتند

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران با حضور اعضای این کمیته، یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷برگزار شد. در این جلسه با صدور مجوز ۷  نشریه و تغییرات در ۷ نشریه دیگر موافقت شد. نشریات آسیاب، روجا، پژواک، روند، اران، ایثار و هدهد در این جلسه، مجوز انتشار گرفتند و با تغییرات در نشریات سحر، پندار، ندا، برنا، سره، سیمرغ فنی و صنعت سبز موافقت شد.

یک دیدگاه