انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود

انتخابات الکترونیک هماهنگ انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران، سه شنبه ۱ خرداد از ساعت ۸ تا ۲۲ برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در انتخابات باید به موارد زیر دقت کنند:

۱- در انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی، اعضای هر کانون می‌توانند حداکثر به ۵ تن از کاندیداهای مورد نظر آن کانون رأی دهند. در صورتی که دانشجویی عضو چندین کانون باشد، می‌تواند حداکثر به کاندیداهای سه کانون رأی دهد.

۲- در انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی، تمام دانشجویان هر گروه آموزشی می‌توانند حداکثر به ۵ تن از کاندیداهای انجمن علمی دانشجویی مربوط رای دهند. در برخی از واحدها امکان تفکیک دانشجویان بر حسب کد گروه آموزشی وجود نداشت، از این‌رو بعد از ورود به سامانه، اسامی تمام انجمن‌های علمی آن واحد و کاندیداها قابل دسترس است که لازم است دانشجوی محترم بعد از ورود به سامانه به انجمن علمی دانشجویی مرتبط با رشته تخصصی را انتخاب کند و به کاندیداهای مورد نظر رأی دهد.

۳ – نشانی سامانه انتخابات  https://vote.ut.ac.ir است که روز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۸ تا ۲۲ فعال خواهد شد. این زمان قابل تمدید نیست.

یک دیدگاه