جلسه کمیته ناظر بر نشریات برگزار شد

یکصد و بیستمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ با حضور اعضای کمیته، در محل معاونت فرهنگی تشکیل گردید. در این جلسه ۳۷ درخواست صدور مجوز انتشار جدید و تغییرات نشریات مطرح و بررسی گردید. همچنین موضوعات جاری و نامه‌های درخواستی نیز مطرح شد. در پایان جلسه از زحمات آقای دکتر سعید حبیبا عضو هیأت علمی کمیته ناظر بر نشریات تشکر و قدردانی شد.

یک دیدگاه