دانشگاه تهران بر سکوی نخست جشنواره ملی حرکت

 

دانشگاه تهران برای باری دیگر در نهمین جشنواره ملی حرکت خوش درخشید

در این جشنواره که نهمین دوره آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌گردید دانشگاه تهران در میان ۸۶ دانشگاه شرکت کننده علاوه بر دانشگاه برگزیده در هشت بخش دیگر حائز مقام برگزیده گردید و توانست مقام اول را در این دوره از جشنواره به دست آورد.

دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برگزیده کشور در بخش انجمنهای علمی دانشجویی

انجمن برگزیده در بخش آموزش، انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی

انجمن برگزیده در بخش مسابقه، انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر

انجمن برگزیده در بخش ترویج، انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

انجمن برگزیده در حوزه ترویج کارآفرینی، بخش خلاق، انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی

انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن برگزیده، انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

انجمن شایسته تشویق در بخش نشریه، انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

انجمن شایسته تشویق در بخش نشریه، انجمن علمی دانشجویی نمایش

همچنین لازم به ذکر است غرفه دانشگاه تهران در میان ۱۴۰ غرفه موجود در نمایشگاه به عنوان غرفه شایسته تقدیر انتخاب گردید.

یک دیدگاه